Aanwezige bestuursleden: Allard Donker, Franke de Boer, Eric van Veldhuizen (notulist), Franke Donker, Sietse Dijkstra
Aanwezige aantal leden: 24

 1. Opening
  Welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen
  Twee bestuursleden nemen afscheid van het bestuur: Jeen Kootstra en Pyt Liemburg
 3. Notulen afdelingsvergadering 14 november 2014
  Over de notulen van de vergadering van 14 november 2014 zijn geen vragen. De Notulen zijn goedgekeurd.
 4. Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken
 5. Jaarverslag voetbalbestuur
  – Het eerste elftal is geëindigd in de middenmoot.
  – Het tweede elftal was een na laatste in de competitie.
  – Het zaterdagelftal heeft goed in de middenmoot meegedraaid.
  – De jeugdteams hebben goede en minder goede resultaten behaald. Uit de eigen jeugd wordt een nieuwe lichting trainers opgeleid.
  – De dames doen goed mee in de dorpencompetitie. Deze dames kunnen trainen en wedstrijden spelen.
  – Het 35+ team heeft vorig jaar een minder jaar gedraaid, maar zijn nu weer op volle sterkte.
  – Het 35+ damesteam traint op donderdagavond.
  – We zijn tevreden over de onderhoudscommissie, zij verzetten heel wat werk.
  – Het Frans Turksma toernooi en het Goud van Oud toernooi waren zeer geslaagd. De bestuursleden zijn gestopt en we zijn op zoek naar nieuwe leden.
 6. Financieel verslag
  Geen vragen, alleen viel op dat er veel geld naar de trainer ging.
 7. Verslag kascommissie
  De kascommissie hebben niets verdachts gevonden. Auke Jan van der Belt en Sybren Draaisma hebben het goed gekeurd.
  Vaststellen van de begroting
  We gaan met dezelfde bedragen door als vorig seizoen.
 8. Verkiezing afdeling voetbal
  Franke Donker is in het bestuur gekozen en de functie voorzitter is nog vacant.
 9. Stemming vrijwilligerswerk
  Unaniem is vastgesteld dat ouders van jeugdleden verplicht worden gesteld om kantinediensten te draaien a.d.h.v. een schema. Hoe ziet dat er uit:
  – Het voetbalbestuur levert een lijst met jeugdleden aan bij de kantinecommissie
  – Zij plannen voor het gehele jaar de kantinedienst in
  – Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan regel je zelf een vervanger
 10. Rondvraag
   Hoe zit het met het scorebord op het hoofdveld? Het bedieningskastje is gestolen en nu proberen we het scorebord weer aan de praat te krijgen.
   De sponsorcommissie is op zoek naar sponsors voor de tassen en shirts voor het damesteam.
   Een frituurpan aanschaffen mag niet, omdat de regelwetgeving het niet toelaat.
   Kunnen er hapjes (kaas en worst) na de wedstrijd in de bestuurskamer komen? Er wordt overlegd met de kantinecommissie.
   Vraag om een keer met een bus naar een bekerwedstrijd in Nieuw-Dordrecht of Terschelling te gaan. Wordt naar gekeken.
 11. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering