Op vrijdag 6 november 2014 organiseert de afdeling Voetbal de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de avond nemen we het afgelopen seizoen door en kijken we vooruit naar het jaar 2016. Wat staat jouw als lid te wachten voor komend jaar? Welke zaken gaan goed en welke verbeterpunten ziet u?


UiLogo Header Klein
tnodiging
Het voetbalbestuur nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.
Vrijdag 6 november 2015
om 21.00 uur in clubhuis ‘de Tobbe’

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen afdelingsvergadering 14 november 2014
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag voetbalbestuur
 6. Financieel verslag afdeling voetbal
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen begroting seizoen 2015-2016
  – We gaan met dezelfde bedragen in als vorig seizoen.
 9. Verkiezingen afdelingsbestuur Voetbal
  – Franke Donker is verkiesbaar als lid van het voetbalbestuur.
  Op dit moment is de functie voorzitter nog vacant. Kandidaten kunnen zich tot aanvang de vergadering melden bij het bestuur.
 10. Stemming vrijwilligerswerk
  – De ouders/verzorgers van jeugdleden worden verplicht gesteld om kantinedienst te draaien aan de hand van een schema.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Notulen ledenvergadering 2014
Klik hier om de notulen van de vorige vergadering te lezen.